Laboratory of Glass & Ceramic Materials

Rostislaw Kaischew Institute of Physical Chemistry

Пикнометър-AccuPyc 1330AccuPyc 1330 е модерен автоматизиран газов пикнометър, който работи с благороден газ (Hе или  Аr). Апаратурата позволява измерването на плътността на прахови и обемни проби с различна форма с точност до 0,0003г/см3. Разработени са и методики за определяне на затворена порьозност и степен на кристалност.

Видове изследвания:

  • Скелетна плътност на синтеровани материали
  • Абсолютна плътност на обемни непорьозни образци
  • Абсолютна плътност на прахови образци