Laboratory of Glass & Ceramic Materials

Rostislaw Kaischew Institute of Physical Chemistry

Диференциален Tермичен Aнализ-DiamondДиференциално-термичният анализ (DTA) се основава на изучаването на топлинните ефекти, които протичат в резултат на химични реакции или фазови превръщания при изотермична или неиозтермична термообработка. Тези промени се отчитат от текущата разликата в температурите между изследваното вещество и нагряваното едновременно с него и при същите условия термоинертно вещество.
В случай на симултантен термичен анализ се регистрират и измененията в масата на образеца (тегловен TG анализ).

Могат да бъдат изучавани прахови или монолитни проби, при различни атмосфери и скорости на нагряване или охлаждане.  

Видове изследвания:

  • Tемператури на фазови преходи
  • Tермична стабилност на изследвания образец
  • Вид на химични промени:  реакции на дехидратация, разлагане, фазови преходи, редукция и окисление и др.
  • Застъкляване и кристализация на аморфни вещества, нарастване на кристали, топене, кипене (изпарение)
  • Определяне на основни кинетичните параметри и активиращи енергии на реакции